A karma felszámolásáról

A keleti tanok - köztük a buddhizmus - nagy hangsúlyt fektetnek saját és kollektív karmánk felszámolására. De mégis, az emberi ésszel felfoghatatlan ok-okozaton túl tulajdonképpen mi is a karma?

Az emberi élet tiszta lappal kezdődik... természetesen közbe lehetne vetni, hogy akkor mi van az előző életekből hozott karmával? A buddhizmusról szóló cikkeimben már tárgyaltam e kérdéskört, miszerint az emberi ego szintjén nincs szó újjászületésről, sokkal inkább újra testet öltésről. Tehát nincs halhatatlan lélek-mag az ego szintjén, viszont van egy mindent magába foglaló tudatosság - nevezhetjük Istennek - mely újra és újra beleveti magát az élet körforgásába.

Tehát az emberi élet tiszta lappal kezdődik. Viszont az előző életek - vagyis nem "saját" előző életeink, hanem a múlt előző életei - jelentős karmát helyeznek ránk már születésünk pillanatában. A karma tehát amolyan ok-okozati linearitás, melynek egyenes és megszabott iránya van, vagyis meghatározottság, korlát. Olyan múltbeli okok váltanak ki bennünk okozatokat, melyek nem is saját életünkben történtek, mégis hatást gyakorolnak ránk. Így lesz a karmából korlát, és így lesz a végtelen egységes létből lineáris és megszabott élet. Itt természetesen csupán születésünk pillanatáról van szó.

Képzeljük el, hogy beleszületünk akármelyik rasszba. Felcseperedésünk alatt megtanuljuk, hogy mi a különbség a fehérek, feketék, stb. között, hogy miért kell tartani az egyiktől és miért nem a másiktól, hogy milyen bűnöket követett el az egyik a másik ellen, stb. Ugyanezt megtanulják a többi rassz gyermekei is. Így láthatóvá válik, hogy míg a megszületés tiszta és gyakorlatilag karma-mentes, a felnövő generáció bizony jelentős előítéletet (karmát) örököl az elődöktől. Felnőtté válásunk alatt saját karmát is halmozunk képzeletbeli batyunkba, mely negatív vagy pozitív előítéletekből áll. Ezek úgymond egyéni karmák (nem a múlt tette ránk a terheket, hanem mi szedtük magunkra őket), ám nem választhatóak el a kollektív karmától, mivel saját egyéni karmánkat szépen és fokozatosan átadjuk felcseperedő gyermekeinknek is.

Ezt nevezzük linearitásnak. A múlt ítéletei mély völgyet vágnak életünk tisztán zöldellő tájképébe, mi kiépítjük a síneket, aztán már nincs más dolgunk, mint felülni a vonatra és várni a végállomást, a halált.

A karma (az emberi ítéletek, korlátok és meghatározottságok) felszámolása nem nehéz feladat. Nem is könnyű, egyszerűen csak feladat, mint a többi is. Olyan, mint megszerezni egy diplomát és naprakészen tartani a tudásunkat. A nehézség magunkban rejlik, nem a feladatban. Persze ennek az ellenkezője is igaz: a karma felszámolása egy életen át tartó hegymászás, olyan út, melynek sohasem látjuk, esetleg csak sejtjük a végét. Pokoli nehéz és életbevágóan fontos.

"A világszemlélet vagy világnézet nem egyéb, mint az individuális, más szóval, a lefokozott valóságban élő Én képzelgése, amelynek a valósággal csak egy-egy pontban és kivételesen van kapcsolata. Az individuális Én itt, a világnézet közepén szunnyadva éli életét. Hite az Én-hit: a hiúság; védelme: az önzés; féltése: az aggodalom."

Hamvas Béla - Scientia Sacra I.

A karma felszámolása ott kezdődik, hogy feltesszük a kérdést: ki vagyok én? Én vagyok a ruha amit hordok, a műsor amit nézek, én vagyok a test ami lélegzik, eszik és alszik? Én vagyok az elme, a gondolatok, az elméletek, a halmozódó tudás tárháza? Én vagyok az érzések, a vágyak, a sugallatok? Ezek együttese vagyok, vagy egyik sem? Részemről a válasz kézenfekvő, ám érdemes mindenkinek "egyénileg" elgondolkodni rajta.

A karma felszámolása azzal folytatódik, hogy ítéleteink helyébe nyitottságot helyezünk. Azt a fajta nyitottságot, ami nyugodt, ami nem törekszik sem a közelségre, sem a távolságra. Aminek öröm a szemlélés, akár távolról történik, akár közelről. Ez a fajta nyitottság a felemelkedés alapja. Amint erre az útra térünk, szétfoszlanak a karmánkból adódó korlátok.

Az igazi nehézségek ezek után következnek. Amikor az ember lemond előítéleteiről, addigi életfelfogásáról, több útra is rátérhet. Elképzelhető, hogy rátalál egy újabb életszemléletre, amiről azt gondolja, hogy az az igazi, a többi (ahogy eddig élt) hitvány és alantas. Megeshet, hogy annyira el akar távolodni az élet dolgaitól, hogy a legtöbb cselekvést eltaszítja magától, így sem ellátni, sem megvédeni nem tudja magát, így addigi korlátai helyébe tulajdonképpen újak lépnek.

Az élet és a Lét nem ugyanaz. Az élet az ok-okozati összefüggések játszótere, az örökös változás birodalma. Az életben semmi sem valódi, mert minden múlandó. A Létben minden valódi. Utunk során vagy a Létbe akarunk visszaolvadni, vagy az életet szebbé tenni. A Létbe való visszaolvadás az élet dolgairól való lemondást jelenti. Az élet szebbé tevése pedig az élet dolgainak, szépségeinek, fájdalmainak elfogadását. A két módszer - akármennyire is abszurd - ugyanoda vezet. Felvetődik a kérdés: mit jelent szebbé tenni az életet?

Az élet annál szebb, minél jobban a Létben gyökerezik. És annál jobban gyökerezik a Létben, minél inkább a Lét valós dolgai nyernek teret benne. Mint a szeretet, az éberség, és igen, a karma folyamatainak végtelensége. A karma felszámolását ugyanis nem az jelenti, hogy elhatárolódunk tőle. Amit meg kell tenni, azt meg kell tenni - és semmi sem könnyű. A karmát egyszerűen észre kell venni, nem pedig menekülni a sors elől. Amint éberségünk teret nyer, és ráeszmélünk a történések mögött megbúvó okozatiságra, már nem vagyunk kitéve annak a bizonyos linearitásnak, mert - mint mondani szokás - már tudjuk honnan fúj a szél. A "korlátok" (a karma, a hatás, az ok és az okozat) ugyanúgy megmaradnak, ám egyszerűen meglesz a képességünk átlépni őket. Megtesszük amit meg kell - és nem több... hisz karmánk és önmagunk korántsem ugyanaz. Így élhetünk teljes életet, olyan életet, ahol a karma, a hatás, az ok és az okozat nem korlát, hanem a Létben gyökerező tudatunk eszköze.

És eljön majd az idő, mikor az élet Létté tágul, mikor nem beszélünk majd karmáról, mert minden teher elsüllyed a múlt ingoványában. Ez a Lét, vagy állapot - amiről Hamvas Béla, Eckhart Tolle, vagy akár Buddha is beszélt - nem alárendelt az élet törvényeinek, hanem az élet törvényei vannak alárendelve neki.

loading...

Kérdések - A Válaszolás folyamata

Több kérdés van, amit az embernek önmagával kapcsolatban fel kell tennie, és a megválaszolásukra törekednie kell. Ezeket a kérdéseket a mindennapokban gondolati úton igyekszünk megválaszolni, illetve elemezni a kinyert válaszokat. Gondolati úton? Felötlik a kérdés, milyen más út van még? Sokszor vagyunk úgy vele, hogy napi tevékenységeink folyamán rájövünk valamire, nem tudatosan, egyszerűen csak beugrik.

Legtöbbször fel sem tűnik, nem is foglalkozunk vele és lassan visszatér a feledésbe, mert ezek a képek nincsenek úgy előttünk, mintha valamin ténylegesen gondolkodnánk, tudatunk szélén motoszkálnak, olyan távolságban, hogy még ha ott is vannak, nehéz megpillantani őket. Vannak pillanatok azonban, mikor úgymond odakapjuk tekintetünket és rádöbbenünk: megoldottam, megfejtettem, beugrott. Aztán jön a folyamat, mely során gondolati úton elemezzük, és mikor megfogalmazni, rendbe szedni vagy leírni próbálnánk, a leírtak nem adják vissza a valóságot. Vagyis azt a valóságot, amit megtapasztaltunk a megoldás pillanatában, abban a pillanatban, mikor a kép előtűnt.

Tulajdonképpen ez is egy ilyen folyamat, amit most végzek. Gondolati szűrőn keresztül foglalom betűnként mondatokba a választ, amit látni vélek, s mely leírásához a gondolatiság kevés. És minden szó gondolati, még ha érzelmi töltet is búvik meg mögötte. Mert van egy érzelmi elemzés is a gondolati út mellett.

Tűnődjünk el kicsit azon, hogy mi is a gondolat és mi is az érzelem valójában. Hosszas töprengés és tévút után arra jutottam, hogy a gondolati folyamatok minden dogot elemekre bontanak, jól behatárolt, érthető és alapvető fogalmi részekre. A gondolatok az életünk építőkockái. Mégis, a gondolatok mellett ott vannak az érzelmek is, melyek semmiképpen nem elhanyagolhatóak. A nyelv természetesen, és a gondolkodás, az érzelmeket is igyekszik meghatározni, jól elkülöníthető formákba rendezni és csoportosítani. Ám ez aligha lehetséges, ugyanis az érzelmek, illetve az érzelem maga a gondolatokkal ellentétben nem jól elkülöníthető építőkockákra hasonlít, melyekből építkezhetünk, hanem egyfajta masszára, ami érzelmi folyamataink során gyurmaként formálódik. És míg a gondolatok tökéletes kifejezőeszköze az írás és a beszéd, az érzelmeké a zene és a festészet például.

E fentebb kifejtetteket figyelembe véve, mikor ráérzünk valamire és érezzük annak tökéletességét, a válasz tökéletességét, az érzelem egységét, nem célravezető ezt az egységet gondolati formákra tagolni, mert különböző szűrőkön áthaladva néhány forma bizony mindig eltűnik.

Valójában a gondolatok és az érzelmek között létezik átmenet. Úgy fogalmaznék, hogy míg a gondolatok építőkövek, az érzelmek maga az épület, így érzelmet építhetünk gondolatokból és bonthatunk gondolatokká is.

Egy válasz annál tökéletesebb, minél összetettebb, minél több mindent foglal magába és az alkotórészek minél jobban harmonizálnak egymással. A tökéletes válasz magába foglalja a Mindenséget, és ez a mindenség összefüggő egységet alkot benne, ahol minden rész megtalálja a maga helyét. A gondolati formák, melyek alapvető építőkövek, összetettebbé válva eszméket alkotnak, az eszmék pedig érzelmekké válnak, illetve érzelmeket váltanak ki. A különböző érzelmek egysége pedig megadhatja a választ, melyre mindig is vágytunk.

Tudnunk kell, hogy minden gondolat különböző, de egyik sem ellentétes a másikkal. Amikor találunk két ellentétesnek tűnő gondolatot, keressünk olyan gondolatokat, melyek összeköthetik azokat, illetve olyan érzelmeket, melyekbe mind a kettő beleillik. Ez történik érzelmi szinten is. Az ellentétes érzelmeket össze kell kötni egymással, hogy a közöttük lévő feszültség kiegyenlítődjön.

Ez a fejlődés egyik útja: összetettebbé válni, mindent a magunkévá tenni. Mert ami a miénk azt ápoljuk és gyarapítjuk, ami másé azt elpusztítjuk. Ez az út az uralkodáson alapszik: gondolataink és érzelmeink feletti uralkodáson, mely a harmóniára törekszik. Nehéz, és sokszor fájdalommakkal teli út, de célja ugyanúgy a harmóniára való törekvés, mint az előző cikkeimben taglalt lemondáson (a gondolatok és vágyak elengedésén) alapuló út. Habár a kettő merőben ellentétes irány, látható hogy mindkettő ugyanoda vezet. Érdemes lelki szemeink elé idézni a kört, és emlékezni annak sokrétű szimbolikájára: ha a körvonalon kijelölünk egy pontot, majd egyik kezünkkel elindulunk az egyik, másik kezünkkel a másik irányba, végül ugyanoda érkezünk meg (a körvonalnak a kiindulóponttal ellentétes pontjára).

loading...